Čiščenje rezervoarjev

Po večletni uporabi rezervoarja se na dnu pričnejo nabirati usedline, ki lahko privedejo do motenj pri delovanju gorilnika. Za zagotovitev nemotenega obratovanja in daljše življenjske dobe rezervoarja je priporočljivo redno vzdrževanje oziroma čiščenje rezervoarjev.

 

Podjetje EKO-TEH d.o.o. se več kot 20 let ukvarja s čiščenjem nadzemnih in podzemnih rezervoarjev. Pri izvedbi del uporabljamo specialno vozilo- avtocisterno, skupnega volumna 11,5 m3.

 

Pri manjših rezervoarjih (ti. baterijski) brez vstopnih odprtin se čiščenje izvede preko priključkov na vrhu rezervoarja. Na enem priključku se opravlja izsesavanje ostankov kurilnega olja in usedlin, preko drugega pa se z visokotlačno napravo izvede pranje notranjosti rezervoarja z vodo.

 

 

Za potrebe našega čiščenje pri tipskih rezervoarjih ne vgrajujemo dodatnih pokrovov, ker se s tem posega v konstrukcijo rezervoarja in izniči tipski A-test rezervoarja.

 

Potek čiščenja rezervoarja:


1. Priprava - demontaža pokrova rezervoarja, zaradi vstopa v rezervoar.

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev

 

2. Skozi vstopno odprtino se izvede izčrpavanje čistega kurilnega olja do nesnage oz. usedlin. Izčrpano kurilno olje se začasno skladišči v avtocisterni v 2. prekatu.

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev       

 

3. Izčrpavanje nesnage in usedlin v 1. prekat, z odvozom v uničenje in izdaja evidenčnega lista o ravnanju z nevarnimi odpadki. Mehansko in kemično čiščenje rezervoarja. Po izvedenem mehanskem čiščenju se izvede pranje rezervoarja z visoko-tlačno čistilno napravo.

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev

 

4. Prečrpavanje čistega kurilnega olja iz avtocisterne v rezervoar ter vzpostavitev rezervoarja v obratovalno stanje. 

 

EKOTEH - čiščenje rezervoarjev

Opustitev rezervoarjev

Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah v 13. členu določa, da je potrebno rezervoar, ki ni v uporabi očistiti in opustiti. Po izvedenem čiščenju in blindaži vstopnih odprtin se izvede plombiranje. Po opravljenih delih vam izdamo potrdilo, da je bil rezervoar ustrezno opuščen in ne predstavlja nevarnosti za okolje. 

Razrez rezervoarjev

V primeru prehoda na drug energetski vir oziroma neuporabe rezervoarja, ki ga ni mogoče odstraniti iz objekta, se izvede odstranitev rezervoarja z razrezom.

 

Postopek:

Rezervoar kemično očistimo in opravimo izmero plinskih hlapov, ki mora biti pod spodnjo mejo eksplozivnosti. Po opravljenem čiščenju in razplinjevanju rezervoarja je le-ta primeren za razrez.

Razrez rezervoarjev, vgrajenih v stanovanjskih objektih (garaže, kleti,…) izvedemo s pnevmatskim sekačem, ki omogoča hladno rezanje pločevine. Prednost tega sistema je v tem, da ne prihaja do dimljenja ali prašenja in s tem do zamazanja stanovanjskih prostorov.

Razrez rezervoarjev z debelino pločevine do 7 mm, izvajamo s pnevmatskih sekačem, nad 7 mm pa s plazmo oziroma plamenskim gorilnikom.

 

Po izvedenem razrezu pločevino odpeljemo na ustrezno deponijo.

 

c=

Čiščenje lovilcev olj

Čiščenje lovilcev olj je potrebno izvajati  v skladu s poslovnikom za obratovanje,  ki je spremni dokument lovilcev olj in maščob. Gre za nujen ukrep, ki zagotavlja učinkovito delovanje lovilca in varstvo okolja pred morebitnim onesnaženjem.

 

Količino izločenega olja, maščobe ali druge lahke tekočine, je potrebno obvezno nadzorovati po vsakem izrednem dogodku kot so nalivi, poplave itd.. Lahke tekočine, ki se zbirajo v prostoru za odstranjevanje olj in maščob, je potrebno odstraniti, še preden je debelina sloja večja od 10 cm.  Odstranjevanje se izvede preko vstopne odprtine oz. pokrova lovilca olj in maščob.

 

Potek:

  • Izčrpavanje zaoljene vode iz lovilca
  • Izčrpavanje mulja iz lovilca
  • Mehansko čiščenje lovilca
  • Pranje lovilca z visoko-tlačno napravo
  • Čiščenje filtra
  • Pregled delovanja lovilca olj

 

EKOTEH
c=
c=

 

Odvoz nevarnih odpadkov

Smo registrirani zbiralec in prevoznik nevarnih odpadkov, pod št. 444.

 

ODLOČBA

 

Čiščenje rezervoarjev, lovilcev olj in drugih posod ter prevzem in transport odpadkov opravljamo s specialnim ADR vozilom.

 

 

Ravnanje z odpadki je določeno v Uredbi o odpadkih (Ur. List RS, š, 103/2011)

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=106484&part=&highlight=uredba+o+odpadkih

 

S 1.1.2013 je Agencija RS za okolje vzpostavila informacijski sistem za ravnanje z odpadki IS odpadki, ki omogoča spremljanje pošiljk odpadkov z elektronskimi evidenčnimi listi o ravnanju z odpadki (EVL). S tem datumom je potrebno vse evidenčne liste vnesti in voditi v sistemu IS- odpadki.

 

Evidenčne liste je potrebno vnesti v sistem:

  • za nevarne odpadke- v roku 24-ur od izdaje evidenčnega lista;
  • za nenevarne odpadke- rok je 30 dni od izdaje EVL-ja.

 

Na voljo sta dve možnosti:

  • Evidenčne liste boste izdajali, izpolnjevali in podpisovali ter posredovali v sistem IS odpadki sami. V tem primeru boste morali evidenčne liste sami vnašati v IS odpadki. Za več informacij obiščite http://okolje.arso.gov.si/odpadki/
  • Evidenčne liste bomo izdajali, izpolnjevali in podpisovali ter posredovali v IS odpadki mi v vašem imenu