Pogoji poslovanja kontrolnega organa

Splošna določila

 

Splošni pogoji poslovanja, ki se nanašajo na izvajanje storitev kontrolnega organa tipa C, določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank:

EKO-TEH, Ekološki inženiring, d.o.o, Polhov Gradec
in
naročnika storitve

in so za obe pogodbeni stranki zavezujoči.

Splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh podjetja na naslovu: http://www.eko-teh.si ter na sedežu družbe EKO-TEH, Ekološki inženiring, d.o.o, Polhov Gradec. Na omenjene pogoje se bo sklicevala vsaka ponudba ali pogodba, ki jo bo podjetje posredovalo stranki.

V okviru delovanja akreditiranega kontrolnega organa, v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, izvaja podjetje naslednjo storitev:

  • kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine iz nepremičnih skladiščnih posod,
  • kontrolo tesnosti nepremičnih rezervoarjev.


Podjetje izvaja navedeno storitev na podlagi slovenske zakonodaje, zato poslujemo le s strankami – pravnimi osebami, ki imajo sedež ali poslovno enoto v Sloveniji.

 

 

Naročanje storitev

 

Povpraševanje po naših storitvah se lahko izvede preko:

  • telefona: 01 36 40 333
  • faksa: 01 36 40 335
  • elektronske pošte: info@eko-teh.si
  • osebno na sedežu podjetja: EKO-TEH, EKOLOŠKI INŽENIRING d.o.o., Polhov Gradec 46A, 1355 Polhov Gradec
  • delovni čas: 7:00 do 15:00

 

 

Pogoji in načini izvedbe storitve

 

Odločitev o izvedljivosti storitve poda tehnični vodja kontrolnega organa. Pred začetkom izvedbe storitve naročnik in izvajalec storitve (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) določita medsebojne pravice in obveznosti. Z izdajo naročilnice oziroma s podpisom pogodbe naročnik soglaša s splošnimi pogoji poslovanja kontrolnega organa.

 

V primeru neskladnosti in za pomoč pri izdelavi poročila kontrolor fotografira skladišče (rezervoar z opremo), skladno z internimi navodili. V kolikor imetnik oz. upravljavec skladišča ne dovoli slikanje, nas mora pisno obvestiti pred izvedbo pregleda. 

 

 

Izvedba storitve in sistem kakovosti

 

Osnovo sistema kakovosti v inštitutu predstavlja poslovnik kakovosti po standardu ISO 17020, ki zajema vse aktivnosti kontrolnega organa.

 

Naše podjetje na področju kontrolnega organa praviloma ne sodeluje s podpogodbeniki, v primeru pa, da je to potrebno, se to jasno navede v pogodbi o izvedbi storitev.

 

Kontrolni organ razpolaga z usposobljenim kadrom za vodenje in izvajanje strokovnih nalog. Osebje kontrolnega organa, ki je odgovorno za kontrolo, ima primerno kvalifikacijo, se strokovno izpopolnjuje in tako pozna zahteve v zvezi s kontrolami, ki jih izvaja. Osebje je sposobno, da na podlagi rezultatov preiskave razsodi o skladnosti s splošnimi zahtevami in o tem pripravi poročilo. Osebje je sposobno interpretirati ugotovljena odstopanja od zahtev normativov.

 

Osebje kontrolnega organa ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugačnimi pritiski, ki bi vplivali na razsojanje. Kadar skušajo posamezniki vplivati na izvajalca kontrole, ta vljudno zavrne zahtevo. Če se pritisk stopnjuje, prekine delo, se odstrani z mesta izvajanja kontrole ter obvesti direktorja o razlogih za prekinitev.

 

 

Roki izvedbe, cena storitev in plačilni pogoji

 

Tehnični vodja kontrolnega organa je odgovoren za pripravo dokumentacije, izvedbo storitve in pravočasno oddajo. Terminski plan za izvedbo kontrole na terenu izdela na podlagi prejetih informacij in trenutnih danih pogojev. Rok izvedbe se dogovori sporazumno.

 

Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev, Zadnji veljaven cenik storitev je na vpogled na sedežu družbe. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.

 

Za določeno konkretno povpraševanje velja cena storitev, ki je navedena v ponudbi.

 

Potni stroški se obračunajo po veljavni ceni kilometrine.

 

Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa z rokom plačila 30 dni, razen če ni določeno drugače.

 

Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa. Po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

 

Naročnik običajno prejme izdelano dokumentacijo po pošti. V kolikor ga želi prevzeti osebno, se o tem predhodno dogovori z izvajalcem storitve.

 

 

Varovanje zaupnih podatkov

 

Osebje kontrolnega organa zbira in evidentira samo tiste podatke o naročniku, ki jih potrebuje za svoje strokovno delo. Na ta način zbrane osebne podatke mora uporabljati samo v skladu z namenom, s katerim so bili zbrani.

 

Osebje kontrolnega organa mora naročniku omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, ki je nastala ali nastaja v zvezi z njim. Pri tem ne sme biti ogrožena tajnost podatkov drugih uporabnikov.

 

Strokovne ugotovitve ali rezultati, ki izhajajo iz dela osebja kontrolnega organa, so lahko poznani le osebju, ki storitev izvajajo ter naročniku storitev.

 

Osebje kontrolnega organa ne sme posredovati ali dati na vpogled naročnikovih podatkov ali dokumentacijo tretji osebi brez dovoljenja naročnika.

 

Osebje kontrolnega organa tudi ne razpravlja o postopkih, strokovnih ugotovitvah ali rezultatih s tretjimi osebami, razen če to zahteva sam postopek in je naročnik o tem predhodno seznanjen.

 

 

Pritožbe in prizivi

 

Naročnik mora pritožbo oz. priziv na izvedbo kontrole oz. rezultat kontrole izvajalcu predložiti v roku 8 dni od opravljene storitve oz. zaključka dela in prejema končnega dokumenta.

Ustne pritožbe in prizive sprejemamo samo na sedežu podjetja.

EKO-TEH, EKOLOŠKI INŽENIRING d.o.o., Polhov Gradec, se zaveže pritožbe ali prizive rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvesti naročnika. Odgovor na pritožbo ali priziv je podjetje dolžno podati najkasneje v 8 dneh od prejema.