Pregled stanja skladišč za nevarne tekočine

V letu 2011 smo postali akreditiran kontrolni organ.

Podjetje EKO-TEH d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-117 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C)

Kontrola vključuje:

 • kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev;
 • kontrolo tesnosti nepremičnih rezervoarjev.

 

Akreditacijska listina (PDF)

Vodilo za izvajanje pregledov in ostalih aktivnosti je Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur. List RS, št. 104/2009, spremembe št. 29/2010 in 105/2010).http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5272.html

Zaveza nepristranskosti in neodvisnosti

 

Vrste kontrol ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin:

 • pregled rezervoarja pred prvo polnitvijo
 • pregled rezervoarja med obratovanjem
 • pregled izpraznjenega rezervoarja
 • pregled rezervoarja po rekonstrukciji ali pred ponovnim polnjenjem


Ločimo:

 • nadzemne ali podzemne nepremične rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladišča
 • nadzemne ali podzemne nepremične rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na mestu njegove vgradnje
 • nepremične rezervoarje, izdelane iz armiranega poliestra

 

EKOTEH
EKOTEH
EKOTEH


Novi zahtevi po Uredbi, ki veljata za skladišča nad 10 m3 sta:

 • prijava in odjava skladišč na MOK;
 • izdelava načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami.

Prijava uporabe skladišča

Upravljavci obstoječih skladišč, katerih zmogljivost presega 10 m3, so morali uporabo obstoječega skladišča prijaviti ministrstvu najpozneje do 1. julija 2011 v skladu z 10. členom te uredbe.

V prijavi je bilo treba navesti:               

 

 • podatke o skladiščnih posodah in pripadajoči opremi;
 • podatke o skladiščenih nevarnih tekočinah;
 • firmo in sedež upravljavca skladišča oziroma ime, priimek in naslov, če je upravljavec skladišča fizična oseba;
 • številko parcele, na kateri so nameščene posamezne skladiščne posode skladišča, in koordinate centroida posameznega nepremičnega rezervoarja oziroma številko parcele in identifikacijsko številko objekta, če so rezervoarji ali posode nameščeni v objektu.

 

Izdelali smo tabelo za prijavo rezervoarja, ki jo vam na željo pošljemo po elektronski pošti in potrebnimi navodili. Prijava se lahko poda za skladišča, ki so urejena skladno z zahtevami 6.,7., 8. in 9. člena Uredbe.

Izdelava načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami

Upravljavec skladišča z zmogljivostjo skladišča, večjo od 10 m3, mora pred prvim polnjenjem katerega koli nepremičnega rezervoarja ali nepremične posode v skladišču zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami, s katerim se določijo ukrepi za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v okolje in načini ravnanja ob nenadzorovanem iztekanju nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev, nepremičnih posod, cevovodov ali opreme za polnjenje oziroma praznjenje skladiščnih posod.

 

Rok za izdelavo načrta je bil do 1. decembra 2010.

 

Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami mora vsebovati:

 • podatke o vrsti in količini nevarnih tekočin;
 • opis obstoječih in načrtovanih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje iztekanja ali razlitja nevarnih tekočin v okolje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi ter preglednico z navedbo rokov izvedbe načrtovanih ukrepov;
 • opis ravnanja z nevarnimi tekočinami s podatki o:
 1. zmogljivosti skladišča,
 2. preverjanju iztekanja nevarne tekočine iz nepremičnih rezervoarjev ter cevovodov in opreme za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev na pretakališču nevarne tekočine.


Upravljavec skladišča mora zagotoviti pregled načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami najmanj vsakih pet let po njegovi izdelavi in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.

Prijava prenehanja uporabe skladišča

Upravljavec skladišča mora prenehanje uporabe skladišča, katerega zmogljivost presega 10 m3, in prenehanje uporabe posameznega nepremičnega rezervoarja, katerega nazivna prostornina presega 10 m3, prijaviti ministrstvu najpozneje pet let po zadnjem polnjenju skladišča oziroma nepremičnega rezervoarja.

 

Skladno s 13. členom mora upravljavec skladišča zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladiščne posode ne povzroči onesnaženja tal ali vode. Skladiščno posodo, ki se preneha uporabljati je potrebno izprazniti in očistiti.

Pregledi

Občasno preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin med njegovim obratovanjem je treba opraviti z občasnim pregledom nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem najmanj vsakih pet let.

 

Občasno preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin je treba opraviti z občasnim pregledom izpraznjenega nepremičnega rezervoarja za:

 • podzemni ali nadzemni nepremični rezervoar z nazivno prostornino, manjšo ali enako 10.000 m3, najmanj vsakih 15 let;
 • podzemni ali nadzemni nepremični rezervoar z nazivno prostornino, večjo od 10.000 m3, najmanj vsakih deset let.

Roki za preverjanje ukrepov

Upravljavci obstoječih skladišč morajo zagotoviti prvi pregled nepremičnega rezervoarja med obratovanjem v skladu s to uredbo za nepremične rezervoarje, ki so začeli obratovati:

 

- do 31. decembra 1976:

 • zmogljivost skladišča > 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2011,
 • zmogljivost skladišča > 40 m3 ali =< 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2013.

 

- po 1. januarju 1977:

 • zmogljivost skladišča > 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2012,
 • zmogljivost skladišča > 40 m3 ali  =< 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2014.

 

Upravljavci obstoječih skladišč morajo zagotoviti prvi pregled izpraznjenega nepremičnega rezervoarja v skladu s to uredbo za nepremične rezervoarje, ki so začeli obratovati:

 

- do 31. decembra 1976:

 • zmogljivost skladišča > 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2016,
 • zmogljivost skladišča > 40 m3 ali  =< 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2018.

 

- po 1. januarju 1977:

 • zmogljivost skladišča > 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2017,
 • zmogljivost skladišča > 40 m3 ali  =< 100 m3 : najpozneje do 31. decembra 2019.