Ugotovljena neskladja

Pri izvedbi pregledov rezervoarjev in opreme smo v dolgoletni praksi ugotovili več primerov propustnosti rezervoarjev in tehnoloških cevovodov:

c=
 
c=
  
c=
  

 

Primer propustnosti zvara:

c=
   Primer nagriženosti cevovoda in rezervoarja:

c=
 
c=
   

 

Zamenjava oziroma izdelava novih tehnoloških cevovodov

Tehnološki cevovodi za pretakanje nevarnih tekočin morajo biti grajeni tako, da je omogočena vsakokratna kontrola oziroma se v primeru propustnosti, prepreči nenadzorovano iztekanje nevarne tekočine v okolje.

 

Dolgoletne izkušnje pri pregledih skladišč za nevarne tekočine so pokazale, da se je v preteklosti v večini izvajala nepravilna vgradnja tehnoloških cevovodov (vkopano v zemlji, v neustrezni in netesni kineti, ki ne omogoča kontrole cevovoda kot tudi ne preprečuje iztekanja v primeru propustnosti).

 

V večini primerov neustrezno vgradnjo cevovodov rešujemo:

  • z zamenjavo tehnološkega cevovoda z vgradnjo v ustrezno PEHD kineto;
  • z vgradnjo novih  tehnoloških cevovodov v vidni izvedbi;
  • z izdelavo novega dvoplaščnega tehnološkega cevovoda z vgrajeno signalno varnostno napravo za kontrolo tesnosti.

 

V vidni izvedbi:

 

c=
c=

 

 

Izvedba dvoplaščnega cevovoda:                                 

 

c=
 
c=

 

 

 Izvedba dvoplaščnih cevovodov in vgradnja jaškov nad rezervoarji:

 

c=

   

       

Primer enocevnega napajanja: Vgradnja črpalke in tehnoloških instalacij:
c=

c=

Sanacija zadrževalnega sistema rezervoarjev in kinet

Enoplaščni rezervoarji ali cevovodi so največkrat vgrajeni v betonski zadrževalni sistem oziroma potekajo v betonski kineti. Glede na dolgoletne izkušnje ugotavljamo, da v večini primerov pride do posedanja oziroma razpokanja betona in s tem do netesnosti zadrževalnega sistema rezervoarja oziroma kinete. Po zahtevah Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah je potrebno zagotoviti tesnost zadrževalnega sistema rezervoarja oz. kinete. Za vas lahko v tem primeru izvedemo sanacijo zadrževalnega sistema rezervoarja oz. kinete:

 

1. z izvedbo premaza

 

Sanacija zadrževalnega sistema rezervoarja

 

c=
c=

 

 

Sanacija kinete

 

c=
c=

 

2. z vgradnjo PVC folije- hitra in enostavna namestitev brez prekinitve ogrevanja. Primerno za vgradnjo v prostor ne glede na velikost razpok. Zagotovljena je tesnost zadrževalnega sistema v primeru razlitja skladiščene nevarne tekočine.

 

  

yle=
yle=
c=
Dvig rezervoarja za položitev filca in PVC folije     Nujno zaščititi podstavek rezervoarja, da ne poškodujemo folije    Po končani sanaciji    

 

 

  

c=

  

Izdelava površin pretakališč z zadrževalnim sistemom pretakališča

Pretakanje nevarnih tekočin se mora izvajati na ustrezni nepropustni površini, katere odtok mora biti speljan preko  zadrževalnega sistema pretakališča.

 

Za zadostitev zahteve vam izdelamo betonsko površino za pretakanje, dimenzije 8 x 3 m, z odtokom preko lovilca olj in zapornega ventila. Zaporni ventil mora biti v času pretakanja na pretakalni ploščadi, zaprt, zaradi preprečitve iztoka nevarne tekočine v kanalizacijo. Lovilec olj je izdelan skladno s standardom SIST EN 858 in preprečuje da bi olje, bencin, plinsko olje, kurilno olje in druge nevarne snovi odtekale v okolje.  Obvezen je na javnih cestah, vseh bencinskih servisih, parkiriščih, avto pralnicah, mehaničnih delavnicah in drugod, kjer lahke tekočine uhajajo v naravo.                  

 

c=
c=

c=

Sanacija jaškov nad rezervoarji

Zagotovljena mora biti tesnost jaškov nad rezervoarji, zaradi preprečitve razlitja nevarne tekočine v okolje ali vdora meteorne vode. Ponujamo vam 2 načina izvedbe sanacije:

 

Varianta 1- rušenje betonskega jaška in vgradnja novega kovinskega jaška za preprečitev pritoka podtalnice ali  meteorne vode v jašek

 

Pred sanacijo
Po sanaciji
Pred sanacijo
c=

 

 

Varianta 2- gradbena obdelava jaškov z izvedbo ustreznega premaza za zagotovitev tesnosti

 

Pred sanacijo
Po sanaciji